ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸವಾಲು – “ಈ”

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್. ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ನನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ಸವಾಲು. ಕಥೆ/ಕವನ/ಚುಟುಕು/ಸಂಭಾಷಣೆ/ಮಾಹಿತಿ/ಚಿತ್ರ/ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ/ನಾಟಕದ ತುಂಡು/ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. #ಕನ್ನಡವರ್ಣಮಾಲೆಸವಾಲು ನ೦ತರದ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗು ಸ್ವರ: "ಈ" "ಈಶ್ವರ" ಈಶ್ವರನನ್ನು ಹಲವಾರು ನಾಮದಿಂದ ಜಪಿಸಿ … Continue reading ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸವಾಲು – “ಈ”

Advertisements

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸವಾಲು – “ಇ”

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್. ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ನನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ಸವಾಲು. ಕಥೆ/ಕವನ/ಚುಟುಕು/ಸಂಭಾಷಣೆ/ಮಾಹಿತಿ/ಚಿತ್ರ/ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ/ನಾಟಕದ ತುಂಡು/ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. #ಕನ್ನಡವರ್ಣಮಾಲೆಸವಾಲು ನ೦ತರದ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗು ಸ್ವರ: "ಇ" "ಇಕ್ಷ್ವಾಕು" ನಾನು 'ಇ' ಯಿಂದ ಯಾವ … Continue reading ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸವಾಲು – “ಇ”

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸವಾಲು – “ಆ”

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್. ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ನನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ಸವಾಲು. ಕಥೆ/ಕವನ/ಚುಟುಕು/ಸಂಭಾಷಣೆ/ಮಾಹಿತಿ/ಚಿತ್ರ/ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ/ನಾಟಕದ ತುಂಡು/ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. #ಕನ್ನಡವರ್ಣಮಾಲೆಸವಾಲು ನ೦ತರದ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗು ಸ್ವರ: "ಆ" ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕವನ … Continue reading ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸವಾಲು – “ಆ”

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸವಾಲು – “ಅ”

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್. ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ನನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ಸವಾಲು. ಕಥೆ/ಕವನ/ಚುಟುಕು/ಸಂಭಾಷಣೆ/ಮಾಹಿತಿ/ಚಿತ್ರ/ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ/ನಾಟಕದ ತುಂಡು/ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟ, ಆದ ಕಾರಣ … Continue reading ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸವಾಲು – “ಅ”

ಹೊಸ ಅನುಭವ

ಮೈ ನಡುಕುವ ಚಳಿ.. ತಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ವಿಮಾನ, ಅದರ ಅಬ್ಬರದ ಸದ್ದು.. ರಮಣೀಯ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತರದ ಸಾಲು ಮರಗಳು.. ಸಾಲಾಗಿ ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳು.. ಎಲ್ಲವು ಹೊಸತು.. ಇದು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾ ಕಂಡ ಅಮೇರಿಕಾ! ಡಿಸೆಂಬರ ತಿಂಗಳು.. ಚಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿ! ಭಯಂಕರವಾದ ಚಳಿ. San Francisco - ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಆದ ಕಾರಣ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆ , ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ , ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಅಂತಾರೆ … Continue reading ಹೊಸ ಅನುಭವ

ಹೀಗೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ!

ಆ ದಿನವೂ, ಎಂದಿನಂತೆ ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಇಳಿದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆಟೋಗೆ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಆಟೋ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. "ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತೀರಾ?" ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. "ಹೂ ಮೇಡಂ", ಅಂದ. ಮೊದಲ ಆಟೋವೇ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ ಸಂತೋಷ ಒಂದಡೆ ಆದರೆ, ಆಟೋದವನು ಬೇರೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು ಹೋದನೆಂದು ತಳಮಳ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ನಾನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೇ ಕೇಳಿದೆ; "ಈ ಹಾದಿಯೂ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ?" "ಹೌದು ಮೇಡಂ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ರೈಟ್ … Continue reading ಹೀಗೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ!